Registre parelles de fet

Casaments civils

Aquest tràmit us permet fer la inscripció en el registre municipal d'unions estables de parella, que recull les unions no matrimonials de convivència estable entre dues persones siguin o no del mateix sexe, que convisquin en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial, en el cas de convivència de més de dos anys interromputs i/o en el cas de tenir un fill en comú.

Qui ho pot sol·licitar? Les persones interessades de forma conjunta majors d'edat o menors emancipades que estiguin empadronades al municipi i que no constin inscrites com integrants d'una unió civil no matrimonial en aquest o en un altre registre de característiques similars.

Quan es pot sol·licitar? Durant tot l'any. Ser major d'edat o menor emancipat (és a dir, major de setze anys que visqui independent dels seus pares).

Quin cost té? Gratuït.

REQUISITS A COMPLIR

· Ser major d'edat o menor emancipat (és a dir, major de setze anys que visqui independent dels seus pares).
· No tenir una relació de parentiu en línia directa, o en línia col·lateral de segon grau.
· No trobar-se incapacitats.
· No estar subjectes a cap vincle matrimonial.
· Estar separat de fet d'un vincle matrimonial.
· Les persones que no convisquin en parella amb una tercera persona.
· Les persones no inscrites com a integrants d'una altra parella estable en algun altre Registre de semblant característiques al present.
· Haver estat un mínim de dos anys interromputs empadronats junts en un mateix doHaver transcorregut almenys sis mesos des de la data de la baixa de la inscripció d'una anterior unió estable de parella, en el cas que ja hagin format part d'aquest registre.micili de qualsevol municipi amb anterioritat a la sol·licitud o tenir un fill en comú.

FORMES DE TRAMITACIÓ Presencial

NORMATIVA

· Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
· Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
· Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
· Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
· Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'Unions Estables de Parelles de la Generalitat de Catalunya, modificada per Llei 3/2005, de 8 d'abril.

TRÀMIT PAS A PAS

1. La inscripció requereix que prèviament, ambdós membres de la unió no matrimonial realitzeu una sol·licitud conjunta.
2. La sol·licitud haurà de ser el model de sol·licitud d'Inscripció al Registre d'Unions estables de parella de l'Ajuntament de Sant Martí de Tous.
3. Quan tingueu la sol·licitud emplenada i signada, les dues persones interessades l'han de presentar conjuntament a l'Ajuntament.
Les parelles que hagin formalitzat la seva convivència en escriptura pública davant Notari, existiran amb independència de la seva inscripció en el Registre Municipal. El termini de validesa de la inscripció serà efectiu mentre no es demani anul·lació o baixa al registre municipal d’unions civils. A Catalunya la llei no exigeix que les unions estables de parella s’hagin d’inscriure en cap registre.
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Darrera actualització: 03.04.2017 | 13:13