Ordenances fiscals i preus públics

Els ens locals no tenen poder legislatiu. Malgrat això, poden desenvolupar una activitat normativa de les seves competències amb les anomenades ORDENANCES.

Les ordenances tenen la naturalesa de reglaments amb els quals els Ajuntaments desenvolupen les lleis estatals o autonòmiques que en regulen el règim jurídic (art. 107.1 LBRL). L'art 15 de la LBRL preveu que una de les matèries a regular per ordenança sigui la tributària.

Les anomenades ordenançes fiscals són el conjunt de normes que regulen la imposició, supressió i aprovació dels tributs propis.
 

Feu click aquí per consultar les ordenances actuals.

 

Darrera actualització: 20.11.2019 | 09:27
Darrera actualització: 20.11.2019 | 09:27