Ple

Naturalesa jurídica

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'alcalde, està integrat per tots els regidors.

Competències del ple
El Ple, en conformitat amb el que disposa l'article 52 del TRLMRLC i el 22 de la LRBRL i altres normes jurídiques, té, com a pròpies, les següents competències :

Article 52
a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l´alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d´entitats d´administració descentralitzada; la creació d´òrgans desconcentrats; l´alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l´adopció o la modificació de la bandera, l´ensenya o l´escut.
c) L´aprovació inicial del planejament general del municipi i l´aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d´ordenació urbanístics.
d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
e) Crear i regular òrgans complementaris.
f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i resta d'administracions públiques.
j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
l) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
q) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

52.3 Correspont igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.
52.4 El ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'alcalde i a la comissió de govern, llevat de les esmentades en l'apartat 2, lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) i q), i en el apartat 3 d'aquest article.

Darrera actualització: 10.03.2017 | 09:02
Darrera actualització: 10.03.2017 | 09:02